Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, a prawidłowy jej rozwój stanowi między innymi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. Wiek przedszkolny jest okresem ostatniego etapu rozwoju mowy, gdyż do 6. roku życia rozwój artykulacji powinien być zakończony (dziecko powinno poprawnie wymawiać wszystkie głoski języka polskiego, konstruując jasne,  zrozumiałe dla otoczenia i wielozdaniowe wypowiedzi). Dlatego też tak ważne jest czuwanie nad rozwojem mowy dziecka właśnie w tym okresie, by jak najlepiej stymulować ten rozwój oraz zapobiegać czy w odpowiednim czasie korygować ewentualne nieprawidłowości.

Głównym celem zajęć jest profilaktyka wad wymowy oraz stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Osiągamy to dzięki logorytmice, która jest formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej, oddziałującą na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową.

Logorytmika stosowana wśród dzieci w znacznym stopniu przyczynia się do kształtowania umiejętności prawidłowego posługiwania się mową, a wśród korzyści płynących z zastosowania tej metody wymienić można między innymi:

 • usprawnianie narządów mowy, ćwiczenie aparatu mowy;
 • kształcenie wydolności aparatu głosotwórczego (regulacja oddechu i usprawnianie aparatu artykulacyjnego);
 • rozwijanie prawidłowego funkcjonowania koordynacji słuchowo – wzrokowej, słuchowo – ruchowej, wzrokowo – ruchowej;
 • wykształcenie wrażliwości słuchowej, ćwiczenie koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych;
 • uwrażliwienie na cechy prozodyczne mowy tj. akcent, rytm i melodia;
 • stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;
 • ćwiczenie spostrzegawczości, zdolności koncentracji uwagi, pamięci i szybkiej reakcji na sygnały;
 • wzbogacanie słownictwa.

Zajęcia logorytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym opierają się przede wszystkim na takich działaniach, jak:

 • zabawy i ćwiczenia oddechowe;
 • zabawy i ćwiczenia słuchowe;
 • zabawy i ćwiczenia ruchowe, muzyczno – ruchowe, słuchowo – ruchowe;
 • ćwiczenia słowno – rytmiczne;
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia ortofoniczne.