Dyrektor przedszkola – wychowawczyni grupy „Tygryski” – 4-5- latki
  • absolwentka Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego na specjalności pedagogika rewalidacyjna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie

  • ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej

  • ukończyła kurs doskonalący „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”

  • organizuje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa, zapisami statutu, stosowanymi regulaminami i procedurami

  • czuwa nad prawidłowością prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  • prowadzi zajęcia z elementami pedagogiki Marii Montessori

  • uczestniczyła w wielu formach doskonalących dotyczących m.in.: origami, pedagogiki zabawy, tańców integracyjnych, innowacyjnych modelów pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie, zabaw muzyczno – ruchowych, bajkoterapii, efektywnego kształcenia, kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, ,,Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej”, szkolenie poświęcone zagadnieniom udzielania pierwszej pomocy, ,,Koduj, koduj przedszkolaku- czyli kodowanie i programowanie w przedszkolu” , „Wcześniaki – wsparcie rozwoju w domu i w placówce edukacyjnej”

  • otrzymała w 2012 r. nagrodę dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

  • otrzymała w 2019 r. ocenę bardzo dobrą Podlaskiego Kuratora Oświaty za pracę Dyrektora Przedszkola

  • jej podopieczni byli laureatami konkursów plastycznych: „Kolorowa wiosna”, „Legendy polski w oczach dzieci”, „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”, „Wiosenne przebudzenie” oraz wokalnych: „Kolęda Przedszkolaka”, „Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali”, Konkurs Piosenki Angielskiej „My English Song”